Regulamin

 

§ 1 GODZINY OTWARCIA KLUBU, OPŁATY ZA WSTĘP I REZERWACJE

 1. Klub Broadway czynny jest od godziny 20.00.
 2. Klub otwarty jest w piątki i soboty od 20.00 do godz. 3.00 (w soboty do 4.00) , kierownictwo Klubu zastrzega sobie możliwość zamknięcia w dowolnie ustalonej przez siebie godzinie.
 3. Wstęp do Klubu odbywa się na podstawie ważnej wejściówki.
 4. Opłata za wejście do Klubu i rezerwacje pobierana jest w gotówce, jej wysokość nie podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana w przypadku wychodzenia z Klubu.
 5. Opłata za wejście do Klubu pobierana jest przez selekcję lub ochronę Klubu.
 6. Rezerwacja jest bezpłatna.

 

§ 2 OSOBY UPRAWNIONE DO WSTĘPU DO KLUBU

 1. Prawo wstępu do Klubu mają:
 2. Osoby powyżej 20-go roku życia, posiadające dowód tożsamości potwierdzający wiek. W uzasadnionych przypadkach obsługa Klubu może poprosić Gości o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym wiek.
 3. Osoby posiadające imienne Karty Klubowe
 4. Przedstawiciele prasy, radia i innych mediów- posiadający dokument potwierdzający pracę lub współpracę z mediami posiadających pisemną zgodę kierownictwa.
 5. Przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych- na podstawie ważnych legitymacji, po uzgodnieniu z kierownictwem Klubu
 6. Obsługa Klubu może odmówić wstępu do Klubu każdej osobie bez podania przyczyny.

 


ZAKAZ WSTĘPU będzie stosowany szczególnie w stosunku do:

 • Osób w wieku szkolnym i licealnym, także w sytuacjach, gdy będą przebywały w towarzystwie osób w wieku powyżej 20 lat i będą z tymi osobami spokrewnione
 • Osób zachowujących się niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi
 • Osób niestosownie ubranych
 • Osób agresywnych w wyglądzie i zachowaniu, których obecność może stworzyć sytuacje niebezpieczne dla innych osób przebywających w klubie
 • Osób nietrzeźwych w stopniu znacznym
 • Osób podejrzanych pod wpływem działania narkotyków lub substancji odurzających

 


§ 3 KARTA KLUBOWA

 1. Pierwszeństwo wstępu do Klubu mają osoby posiadające Kartę Klubową.
 2. Karta Klubowa uprawnia jej Właściciela do bezpłatnego wejścia do Klubu w piątki
 3. Selekcjoner lub ochrona może odmówić Właścicielowi Karty Klubowej wstępu do Klubu .
 4. Karta Klubowa jest imienna i nie może być przekazywana osobie trzeciej.
 5. Właścicielowi Karty Klubowej przysługuje uprawnienie do uczestnictwa w organizowanych imprezach VIP-owskich.
 6. Karty Vip nie obowiazują w przypadku imprez: Andrzejkowych, Sylwestrowych, Imprez Świątecznych.

 

§ 4 UPRAWNIENIA GOŚCIA KLUBU
1. Gość Klubu wyraża zgodę na wykonywanie i rozpowszechnianie zdjęć fotograficznych z jego udziałem.
2. Osoby biorące udział w imprezie, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas imprez. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Rozpowszechanienie wizerunku jest w kanałach social media klubu. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 prawa autorskiego zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak m.in. zgromadzenie.

 

§ 5 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Klub jest obiektem monitorowanym.
 2. Na terenie należącym do Klubu ochronę fizyczną sprawują pracownicy Ochrony, zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie oraz zabezpieczenia jego mienia i przebywających w nim Gości oraz pracowników.
 3. Osoby przebywające w Klubie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu oraz osób trzecich.
 4. Osoby przebywające w Klubie są zobowiązane do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych, obsługi Klubu, w szczególności w sytuacjach zagrożenia przeciwpożarowego.
 5. Osobom wchodzącym do Klubu i przebywającym w Klubie ZABRANIA SIĘ:

  - wnoszenia do Klubu jedzenia oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych

  - wnoszenia do Klubu środków odurzających

  - posiadania i wnoszenia do Klubu materiałów wybuchowych

  - posiadania i wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób w Klubie

  - wchodzenia do pomieszczeń i miejsc, które są przeznaczone tylko dla osób pracujących w Klubie

  - dokonywania jakichkolwiek zachowań noszących znamiona handlu, akwizycji, promocji i reklamy oraz zbiórek pieniężnych

  - wykonywania zdjęć osobom przebywającym w klubie bez ich zgody

  - rzucania jakimikolwiek przedmiotami

  - spożywania napojów alkoholowych lub wychodzenia z napojami na zewnątrz Klubu

 6. Obsługa zastrzega sobie prawo usuwania szklanek i butelek pozostawionych  w miejscach, gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób.
 7. Obsługa Klubu może odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
 8. Osoby nieprzestrzegające powyższych zakazów i niestosujące się do poleceń obsługi zostaną niezwłocznie usunięte z terenu Klubu i przekazane Policji.
 9. Zabrania się wprowadzania zwierząt do Klubu.

 


§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA I KARNA

 1. Za zniszczenia wyposażenia Klubu, osoby, które się tego dopuściły, ponoszą odpowiedzialność materialną i karną.
 2. Każdorazowe wykroczenie o znamionach przestępstwa i aktów wandalizmu zgłaszane będzie Policji. Jednocześnie w przypadku tych osób będzie miał zastosowanie zakaz wstępu do Klubu.
 3. Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grozi odpowiedzialność karna (art. 21 ust. 2, Ustawy z dnia 22.08.2002r.)
 4. Spory w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Kierownictwo Klubu.
 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na mieniu lub na osobie w godzinach otwarcia Klubu, w tym na terenie przyległym do Klubu.
 6. Skargi i wnioski będą przyjmowane w formie pisemnej.

 

§ 7 SZATNIA

 1. Szatnia jest obowiązkowa.
 2. Opłata za przechowanie jednej sztuki odzieży należącej do gościa Klubu wynosi 2 PLN
 3. Zgubienie numerka z szatni należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Klubu. Wydanie pozostawionych rzeczy w szatni odbędzie się po opuszczeniu Klubu przez wszystkie osoby lub w dniu następnym, w godzinach wskazanych przez obsługę Klubu. Opłata za zgubienie numerka z szatni wynosi 20 PLN
 4. Klub nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni i nie bierze tym samym odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itd.
 5. W przypadku zaistnienia spraw spornych związanych z wydaniem odzieży z szatni- bez posiadania numerku, decyduje kierownictwo Klubu kierując się każdorazowo dobrem Klienta.

 

 

Kierownictwo Klubu Broadway